مرور پادکستهای فارسی (هفته اول مهر 98) - اجراها و پادکستها

مرور پادکستهای فارسی (هفته اول مهر 98) - اجراها و پادکستها
این هفته نگاهی داریم به رویدادهای هفته گذشته و چند پادکستی که وقت کردم...