مرور هفتگی پادکست یا خوب شد که بابا با ناوکست آشنا نیست

مرور هفتگی پادکست یا خوب شد که بابا با ناوکست آشنا نیست
پادکست ناوکست و خلاصه تاریخ بشری و داستانی که ما با این تاریخ داشتیم.