معرفی پادکست لوگوس: (چرا مفهوم وطن تقلبی است؟)

معرفی پادکست لوگوس: (چرا مفهوم وطن تقلبی است؟)
امروز بعد از مدتها وقتی پیدا شد تا بتونم چندتا پادکستی رو که نشنیده بو...