مرور پادکستهای فارسی (هفته سوم شهریور 98) - دختر آبی

مرور پادکستهای فارسی (هفته سوم شهریور 98) - دختر آبی
هفته گذشته و با مرگ دختر آبی، واکنشهای پادکستهای فوتبالی به این موضوع...