مرور پادکستها فارسی (هفته دوم مهر 98) - روز جهانی پادکست

مرور پادکستها فارسی (هفته دوم مهر 98) - روز جهانی پادکست
هفته دوم پادکست فارسی، باز هم در مورد رویدادهای پادکستی صحبت کردیم و س...