پادکست زیبولا و ارتش سری

پادکست زیبولا و ارتش سری
راستش من از اول که کچل نبودم. از اول موهای پُر پشت و البته فرفری داشتم...