« جهکان در پوسته موز » یا «صلاحیت علمی یا دانش یا صلاحیت اظهار نظر کسی که پادکست ساخته را چه کسی تأیید کرده است؟ »

« جهکان در پوسته موز » یا «صلاحیت علمی یا دانش یا صلاحیت اظهار نظر کسی که پادکست ساخته را چه کسی تأیید کرده است؟ »
اگر مردم جهان کمی عاقل و عاقبت اندیش بودند چه می شد؟