مرور هفتگی پادکست فارسی (هفته سوم آبان 98) - توران خانم

مرور هفتگی پادکست فارسی (هفته سوم آبان 98) - توران خانم
در مرور این هفته ضمن اشاره به پادکستهای خوبی که گوش کردم، در مورد پادک...