مرور پادکستهای فارسی (هفته سوم مرداد) - کوتاه از ژرفا

مرور پادکستهای فارسی (هفته سوم مرداد) - کوتاه از ژرفا
این هفته یه نگاه گذرا به پادکستهایی که منتشر شده می‌ندازیم و کمی در مو...