مرور هفتگی پادکست (هفته سوم تیرماه) چه ول نکنیه!

مرور هفتگی پادکست (هفته سوم تیرماه) چه ول نکنیه!
این هفته همراه پادکست هلی تاک، به موضوع استمرار می‌پردازیم و چند پادکس...