آیا رونق گرفتن پادکست‌ها به معنی مرگ محتوای متنی است؟

آیا رونق گرفتن پادکست‌ها به معنی مرگ محتوای متنی است؟
این روزها پادکست‌ها هر روز بیشتر مورد توجه مخاطبان قرار می‌گیرند و تعد...