چرا به پادکست گوش می‌دهیم؟

چرا به پادکست گوش می‌دهیم؟
خسته و ناراحت برگشتم خونه، در حالی که دلم می‌خواست هر لحظه شروع به گری...